veilig betalen
veilig betalen
gratis verzending vanaf € 50
veilig betalen
gratis verzending vanaf € 50
uitstekende kwaliteit
Home  /  Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de verkoper
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - Het contract
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting van het herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling en geschillen


Artikel 1 - Definities

De volgende definities zijn van toepassing in deze algemene voorwaarden:

1. Verkoper : de natuurlijke of rechtspersoon die producten en / of diensten op afstand aan koperen aanbiedt;

2. Koper : de natuurlijke persoon van wie de handeling niet plaatsvindt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de verkoper;

3. Overeenkomst op afstand : een overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor de verkoop op afstand van producten en / of diensten, tot en met het moment dat de overeenkomst is gesloten;

4. Techniek voor communicatie op afstand : middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en ondernemer gelijktijdig op dezelfde plaats zijn;

5. Wachttijd : de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6. Herroepingsrecht : de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Dag : kalenderdag;

8. Duurtransactie : een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en / of diensten, waarbij de leverings- en / of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9. Duurzaam medium : elk middel dat de koper of verkoper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


Artikel 2 - Identiteit van de verkoper (het bedrijf)

www.presentfromnature.com , eigendom van Nathalie Dillen

Volkenbondstraat 91, 2845 Niel
Telefoonnummer: +32 474 39 92 41
E-mailadres: info@presentfromnature.com
BTW-identificatienummer: BE0656 854 108


Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de verkoper en de koper.

2. Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de verkoper vóór de sluiting van de overeenkomst op afstand aangeven dat de algemene voorwaarden ter inzage liggen bij de verkoper en dat deze zo spoedig mogelijk kosteloos aan de koper zullen worden toegezonden. op verzoek van de koper.

3. Indien de overeenkomst op afstand langs elektronische weg wordt gesloten, zal de koper, in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg ontvangen, op een zodanige wijze dat de koper dat eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de verkoper, alvorens de overeenkomst op afstand te sluiten, aangeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden ingezien en dat hij op diens verzoek kosteloos langs elektronische weg of op een andere manier naar de koper wordt verzonden.

4. In gevallen waarin naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienst gerelateerde voorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de koper zich steeds op de voor hem meest gunstige voorwaarde beroepen voor het geval van incompatibele algemene voorwaarden.

 
Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en / of diensten.

De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de koper in staat te stellen een goede beoordeling van het aanbod te maken.

Als de verkoper illustraties gebruikt, zullen deze een getrouwe weergave zijn van de aangeboden producten en / of diensten.

3. De verkoper is niet gebonden aan kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod.

4. Elk aanbod zal dergelijke informatie bevatten die de koper duidelijk maakt welke rechten en plichten het accepteren van het aanbod met zich meebrengt. Dit omvat met name:

a) de prijs, inclusief belastingen;

b) eventuele kosten van levering;

c) de manier waarop het contract zal worden gesloten en welke acties dit zal vereisen;

d) of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;

e) de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van het contract;

f) de termijn voor aanvaarding van het aanbod of de periode waarvoor de verkoper de prijs garandeert;

g) de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand, indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere basis dan het reguliere basistarief voor de gekozen communicatietechniek;

h) indien een overeenkomst wordt gearchiveerd na de totstandkoming daarvan, en zo ja, op welke wijze deze voor de koper toegankelijk is;

i) de manier waarop de koper informatie kan verkrijgen over de gegevens die hij in de loop van het contract heeft verstrekt, alsmede de manier waarop hij deze kan corrigeren voordat het contract wordt gesloten;

j) de talen (indien van toepassing) waarin, naast het Nederlands, het contract kan worden gesloten; de gedragscodes waaraan de verkoper is onderworpen en de manier waarop de koper deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

k) de minimale duur van de overeenkomst op afstand, in geval van een overeenkomst die de voortdurende of periodieke levering van producten of diensten omvat.


Artikel 5 - Het contract

1. Het contract komt, onder voorbehoud van hetgeen is bepaald in lid 4, tot stand op het moment waarop de koper het aanbod aanvaardt en aan de daarbij gestelde voorwaarden is voldaan.

2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod onmiddellijk langs elektronische weg. De koper kan het contract ontbinden zolang de verkoper deze aanvaarding niet heeft bevestigd.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de koper elektronisch kan betalen, treft de verkoper passende veiligheidsmaatregelen.

4. De verkoper kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Als dat onderzoek de verkoper goede redenen geeft om af te zien van het sluiten van het contract, heeft hij het recht om, onderbouwd door redenen, een bestelling of aanvraag af te wijzen of de uitvoering ervan aan bijzondere voorwaarden te binden.

5. Samen met het product of de dienst zendt de verkoper de koper de volgende informatie, schriftelijk of op een zodanige manier dat de koper deze op een toegankelijke duurzame drager kan opslaan:

a) het kantooradres van de bedrijfslocatie van de verkoper waar de koper klachten kan indienen;

b) de voorwaarden waaronder de koper gebruik kan maken van het herroepingsrecht en de methode om dit te doen, of een duidelijke verklaring met betrekking tot de uitsluiting van het herroepingsrecht;

c) informatie over garanties en bestaande service na verkoop;

d) de gegevens opgenomen in artikel 4, lid 3 van deze voorwaarden, tenzij de verkoper deze al heeft verstrekt aan de koper voorafgaand aan het sluiten van het contract.

e) de vereisten voor het beëindigen van het contract, als de duur van het contract langer is dan een jaar of onbepaalde tijd

6. In geval van een contract van langere duur is de bepaling in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.

 
Artikel 6 - Herroepingsrecht

6a - Bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze intrekking kan mondeling worden gedaan, hoewel het ten zeerste wordt aanbevolen om dit schriftelijk of via e-mail te doen omwille van het bewijs. Deze termijn begint op de dag nadat de koper het product heeft ontvangen of een vertegenwoordiger die eerder door de koper is aangewezen en aan de verkoper is bekendgemaakt.

2. Tijdens deze periode zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover nodig om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, zal hij het product retourneren aan de verkoper, met alle bijbehorende componenten, en - voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is - in de originele staat en verpakking, in overeenstemming met de redelijke en duidelijke voorwaarden volgens instructies die door de verkoper werden verstrekt.

6b - Bij levering van diensten

1. Wanneer diensten worden verleend, heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag waarop het contract werd gesloten. Deze intrekking kan mondeling worden gedaan, hoewel het ten zeerste wordt aanbevolen om dit schriftelijk of via e-mail te doen omwille van het bewijs.

2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de koper handelen in overeenstemming met de redelijke en duidelijke instructies die de verkoper heeft gegeven toen het aanbod werd gedaan en / of uiterlijk bij aflevering.

 
Artikel 7 - Kosten in geval van intrekking

1. Indien een koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, is hij verantwoordelijk voor ten hoogste de kosten van het terugzenden van de goederen.

2. Indien de koper een bedrag heeft betaald, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retournering van de goederen of na de opname, terugbetalen.

 
Artikel 8 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts geldig indien de verkoper dit duidelijk heeft vermeld bij het doen van het aanbod, of tenminste tijdig voor het sluiten van het contract.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a) die zijn gecreëerd door de verkoper in overeenstemming met de specificaties van de koper;

b) die duidelijk van persoonlijke aard zijn;

c) die vanwege hun aard niet kunnen worden teruggestuurd;

d) die snel vergaan of verouderd raken;

e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft;

f) voor individuele kranten en tijdschriften;

g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarbij de koper de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a) met betrekking tot logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de koper is begonnen voordat de bedenktijd was verstreken;

c) met betrekking tot weddenschappen en loterijen.

 
Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid, kan de verkoper producten of diensten tegen variabele prijzen aanbieden, in gevallen waarin deze prijzen onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft. Het aanbod moet naar deze link verwijzen met schommelingen en het feit dat genoemde prijzen aanbevolen prijzen zijn.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen meer dan 3 maanden na het sluiten van het contract zijn alleen toegestaan als de verkoper zo veel bedongen heeft en:

a) ze zijn het resultaat van wettelijke voorschriften of bepalingen; of

b) de koper is bevoegd om het contract te beëindigen op de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De prijzen vermeld in aanbiedingen van producten of diensten zijn inclusief BTW.

6. In geval van een technische fout met betrekking tot de weergave van de prijs, is de verkoper alleen gebonden indien de weergegeven prijs redelijkerwijs te verwachten was voor het product of de dienst.

 
Artikel 10 - Conformiteit en garantie

1. De verkoper garandeert dat de producten en / of diensten voldoen aan de overeenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften die bestonden op de datum dat het contract werd gesloten.

2. Een garantieregeling aangeboden door de verkoper, fabrikant of importeur heeft geen invloed op de wettelijke rechten en vorderingen die een koper als gevolg van het contract jegens de verkoper kan afdwingen.

 
Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen van producten en bij het beoordelen van aanvragen voor het leveren van diensten.

2. De plaats van levering wordt geacht het adres te zijn dat de koper aan het bedrijf kenbaar maakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien de levering niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat de bestelling is geplaatst bericht. In dit geval heeft de koper het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden, een vervangend product aan te vragen of recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer de koper het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, restitueren.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de verkoper proberen een vervangend artikel te leveren. Het feit dat een vervangend artikel wordt geleverd, moet duidelijk en begrijpelijk worden vermeld, uiterlijk bij aflevering. Het herroepingsrecht kan niet worden uitgesloten in het geval van vervangende artikelen. De kosten van retourzendingen worden aan de verkoper in rekening gebracht.

6. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de koper of een door de koper eerder aangewezen en aan de ondernemer kenbaar gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

1. De koper heeft te allen tijde het recht om een contract van onbepaalde duur te beëindigen dat werd gesloten voor de reguliere levering van producten of diensten, met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van maximaal één maand.

2. Een contract voor bepaalde tijd heeft de levertijd of geldigheid die niet langer dan 2 jaar mag zijn. Een overeenkomst voor bepaalde tijd die is gesloten voor de regelmatige levering van producten of diensten, kan alleen automatisch voor onbepaalde tijd worden verlengd als de koper te allen tijde het recht heeft om te worden opgezegd, met een opzegtermijn die niet hoger is dan één maand.

 
Artikel 13 - Betaling

1. Voor zover geen andere datum is overeengekomen, dienen door de koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na aanvang van de herroepingstermijn als bepaald in artikel 6 lid 1. In geval van een opdracht tot het leveren van een dienst 14 dagen beginnen op het moment dat de koper de bevestiging van het contract van de verkoper ontvangt.

2. Bij de verkoop van producten aan koper kunnen in de algemene voorwaarden een aanbetaling van meer dan 50%, zelfs tot 100% worden bedongen. Indien vooruitbetaling is bedongen, kan de koper geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling of dienst (en) in kwestie voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De koper is verplicht onverwijld onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan de ondernemer te melden. In geval van niet-betaling door de koper heeft de verkoper het recht, behoudens wettelijke beperkingen, om de koper redelijke kosten in rekening te brengen waarover de koper vooraf werd geïnformeerd.

 
Artikel 14 – Klachtenregeling en geschillen

1. De verkoper voorziet in een klachtenprocedure die voldoende bekendheid heeft gekregen en zal een klacht behandelen in overeenstemming met deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten onverwijld, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk aan de verkoper worden voorgelegd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd. Klachten zijn niet meer ontvankelijk vanaf de 8ste dag na de leveringsdatum.

3. Een antwoord op klachten die aan de verkoper worden voorgelegd, wordt binnen een termijn van 14 dagen verstrekt, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als wordt verwacht dat een klacht een langere verwerkingstijd vereist, zal de verkoper binnen 14 dagen antwoorden, waarbij hij de ontvangst bevestigt en aangeeft wanneer de koper een meer uitgebreid antwoord kan verwachten.

5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, wordt het een geschil dat onder de geschillenregeling valt. Eventuele geschillen worden beheerst door het Belgisch recht en beslecht door de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

Laatst bijgewerkt : 30 januari 2019
Creative WebVision © 2021